QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, SAU ĐÓ HÃY IN VÀ LƯU GIỮ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KÈM THEO TOÀN BỘ DỮ LIỆU GIAO DỊCH, CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH CÙNG VỚI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN.

Giới thiệu

Bwing (“Công ty”) là một thương hiệu điều hành cá cược từ xa. Công ty được cấp phép và hoạt động theo các quy tắc và quy định của Philippine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Công ty hoạt động thông qua trang Web của mình.

Thông báo và việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này cấu thành việc tạo ra một thỏa thuận mà bạn chấp nhận bằng cách chọn “Đồng ý” trên trang này và tiếp tục truy cập vào trang Web. Khi bạn thực hiện như vậy, thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản và điều kiện này được hoàn tất giữa (a) bạn, người dùng cuối của trang Web (“Người chơi”), và (b) Công ty.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang Web. Tất cả các hoạt động của Người chơi trên trang Web phụ thuộc và chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này.

 • Định nghĩa
  • Các điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như sau:
   • Thông tin Cược: Tên sự kiện, vị trí, số liệu thống kê, điểm số, ngày và/hoặc giờ; thông tin liên quan đến Sự kiện; tên đội hoặc người chơi, số liệu thống kê và thông tin liên quan; tỷ lệ cược; giá cả; cược chấp; các loại cược; tiền cược; thông tin về khoản cược cụ thể, loại cược hoặc Sự kiện liên quan tới tiền cược hoặc khoản cược;
   • Dịch vụ Công ty: Dịch vụ cược, đặt cược và trò chơi thông qua các thiết bị cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến có trên trang Web và được cung cấp bởi Công ty;
   • Tài liệu: Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách Quyền riêng tư, Quy tắc và Quy định Cược.
   • Sự kiện: Sự kiện, biến cố, số lần xảy ra hoặc diễn ra trong đó Công ty đang cho phép cược qua trang Web và Dịch vụ Công ty;
   • Bất hợp pháp: Bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nỗ lực làm giả Tài liệu; giới hạn cược; giới hạn chiến thắng; tấn công; sử dụng trái phép hoặc lạm dụng tài khoản Người chơi hoặc ID đăng nhập; cố làm giả hoặc tránh né mọi cơ chế bảo mật có trên trang Web hoặc hệ thống hay mạng của Công ty; cố truyền hoặc chuyển tiền từ Tài khoản Người chơi của cá nhân thứ ba; mọi hành động hoặc sai sót thông qua việc sử dụng trang Web hoặc Dịch vụ Công ty gây ra tổn hại cho Công ty hoặc cho bất kỳ cá nhân thứ ba nào; cung cấp ID Người chơi giả; câu kết, thông đồng, liên kết để lừa gạt Công ty và/hoặc “giả thua”; mọi hành động và/hoặc sai sót trái với luật pháp hiện hành đối với các Điều khoản và Điều kiện này; và mọi hành động và/hoặc sai sót khiến Công ty có cơ sở hợp lý để cho rằng đó là hành động gian lận;
   • Thị trường: các loại cược có liên quan hoặc các khả năng và/hoặc tùy chọn đặt cược, Sự kiện đặc biệt do Công ty cung cấp qua trang Web;
   • Thông tin Cá nhân: Có cùng ý nghĩa như Chính sách Quyền riêng tư ngoài ID Người chơi (như được định nghĩa trong tài liệu này);
   • Chính sách Quyền riêng tư: Chính sách quyền riêng tư và việc xử lý thông tin của Công ty liên quan tới Người chơi, trang Web và Dịch vụ Công ty, được Công ty đăng tải tùy từng thời điểm trên trang Web;
   • Vùng tài phán bị Cấm: Các quốc gia hoặc vùng tài phán có luật pháp nghiêm cấm tham gia vào các hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến trong lãnh thổ của họ.
   • Quy tắc và Quy định Cược: Các quy tắc cược trên trang Web và việc sử dụng Dịch vụ Công ty được Công ty đăng tải tùy từng thời điểm trên trang Web.
   • Điều khoản và Điều kiện: Tài liệu này, các điều khoản có trong tài liệu này và tất cả các tài liệu được nhắc đến trong tài liệu này đều có trên trang Web.
 • Diễn giải
  • Trừ khi có quy định đặc biệt khác bằng văn bản, mọi tham chiếu trong tài liệu này tới:
    • Quy chế, văn bản hoặc điều khoản pháp định bao gồm việc tham khảo quy chế, văn bản hoặc điều khoản pháp định như được sửa đổi hoặc ban hành lại hoặc cả hai tùy từng thời điểm và mọi luật bổ sung được thực hiện theo đó;
    • Tài liệu tức là tham chiếu đến tài liệu đó theo bản được cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi tùy từng thời điểm;
    • Dạng số ít bao gồm cả dạng số nhiều và ngược lại và giống đực bao gồm cả giống cái và giống trung tính và ngược lại;
    • Cá nhân bao gồm thể nhân, hãng, đối tác, công ty, tổng công ty, hiệp hội, tổ chức, chính phủ, bang, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước, quỹ và quỹ tín thác (trong mỗi trường hợp, cho dù có hay không tư cách pháp lý riêng);
    • Năm, tháng và tuần lần lượt là năm, tháng và tuần dương lịch; ngày là ngày làm việc; và giờ trong ngày là Giờ Trung bình tại Greenwich (GMT) cộng thêm 8 giờ, trong khi đó “Giờ Làm việc” là tám (8) giờ cho tới mười sáu (16) giờ trong một Ngày Làm việc; và
    • Văn bản bao gồm việc truyền fax, email, tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn điện tử và các phương thức liên lạc tương tự khác.
   • Chính sách Quyền riêng tư, Điều khoản Sử dụng và Quy tắc và Quy định Cược cấu thành một phần trong các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tham chiếu tới các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm Tài liệu đã nêu trên.
   • Tiêu đề và từ viết tắt được sử dụng trong Tài liệu được đưa vào chỉ nhằm tạo thuận tiện và không ảnh hưởng đến sự diễn giải của Tài liệu.
   • Trong Tài liệu, mọi cụm từ được đưa vào bởi các từ “bao gồm”, “kể cả” và chẳng hạn như được hiểu là để minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ ngữ đứng trước các từ đó.
   • Ngôn ngữ gốc của Tài liệu được viết bằng Tiếng Anh. Nếu Tài liệu được dịch thành bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản Tiếng Anh sẽ có hiệu lực thực hiện cao hơn. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong Tài liệu, mọi Tài liệu Bổ sung hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được kết hợp qua tham chiếu, Điều khoản và Điều kiện này sẽ luôn có hiệu lực cao hơn.
  • Tính khả dụng và Chấp nhận
   • Người chơi được xem là đã chấp nhận Tài liệu bằng cách chọn nút “Đồng ý” trên trang này và tiếp tục truy cập vào trang Web hoặc bằng cách thiết lập tài khoản với Công ty hoặc sử dụng Dịch vụ Công ty. Bằng cách đồng ý với Tài liệu và/hoặc do việc sử dụng trang Web hay Dịch vụ Công ty của Người chơi, Người chơi chịu sự ràng buộc theo Tài liệu.
   • Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Tài liệu khi thấy phù hợp tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Người chơi. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thông báo dễ thấy trên trang Web hiển thị mọi thay đổi quan trọng trong Tài liệu. Có thể xem bản cập nhật mới nhất của Tài liệu trên trang Web.
   • Người chơi có trách nhiệm đọc, đồng ý và chấp nhận Tài liệu, bao gồm mọi thay đổi hoặc sửa đổi trong đó. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang Web và/hoặc Dịch vụ Công ty của Người chơi sẽ được xem là sự chấp nhận Tài liệu và mọi thay đổi trong đó một cách vô điều kiện và không thể hủy ngang. Mọi khoản cược được tiếp nhận, chấp nhận, ghi lại và quyết toán sẽ được điều chỉnh theo Tài liệu có sẵn được đăng tải trên trang Web và mọi thay đổi đối với Tài liệu này vào thời điểm khi khoản cược được Công ty tiếp nhận, chấp nhận, ghi lại và quyết toán.
  • Nhận dạng Người chơi và Tài khoản
   • Để sử dụng Dịch vụ Công ty và trang Web, cá nhân trước tiên phải thiết lập tài khoản ban đầu với Công ty (“Tài khoản Người chơi”) bằng cách cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“ID Người chơi”) do Công ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và vào mọi thời điểm:
    • Tên người dùng được Chỉ định;
    • Mật khẩu;
    • Đơn vị tiền tệ sử dụng;
    • Địa chỉ email mới nhất và hợp lệ;
    • Xác nhận rằng Người chơi ít nhất hai mươi mốt (21) tuổi trở lên;
    • Xác nhận rằng Người chơi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã nói ở trên;
   • Người chơi xác nhận đã đọc và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư và đồng ý thêm rằng:
    • Đồng thuận với việc xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân, theo Chính sách Quyền riêng tư, được trao theo đây;
    • Công ty có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người chơi cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người chơi, trong trường hợp trát đòi hầu tòa hoặc lệnh chính phủ yêu cầu cung cấp thông tin đó; trong quá trình điều tra rửa tiền của Công ty hoặc bất kỳ các bên thứ ba nào; và khi Công ty có sự nghi ngờ trên cơ sở hợp lý rằng Tài khoản Người chơi hoặc Người chơi có liên quan tới giao dịch bất hợp pháp, ngay cả khi không liên quan tới Công ty; và
    • Công ty có thể xử lý, sử dụng, chuyển giao hoặc tiêu hủy Thông tin Cá nhân của Người chơi trên khắp thế giới dưới mọi hình thức mà Công ty lựa chọn.
   • Chỉ khi chấp nhận Tài liệu này, đăng ký Tài khoản Người chơi, tiến hành mở Tài khoản Nạp tiền và tiếp tục sử dụng Dịch vụ Công ty thì một cá nhân mới được xem là Người chơi của Công ty. Công ty bảo lưu quyền chấp nhận hoặc từ chối Người chơi vì mọi lý do và vào mọi thời điểm. Mọi hoạt động hoặc giao dịch của cá nhân không phải là Người chơi được xem là vô hiệu và không có giá trị.
   • Người chơi phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng ID Người chơi luôn cập nhật với Công ty. Người chơi phải cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, mở hay cập nhật Tài khoản Người chơi và Tài khoản Nạp tiền, việc không thực hiện như vậy sẽ dẫn đến vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và Tài khoản Người chơi và Tài khoản Nạp tiền sẽ bị đóng ngay lập tức khiến mất toàn bộ tiền bạc.
  • Mở Tài khoản Nạp tiền của Người chơi
   • Để tiếp tục truy cập Dịch vụ Công ty và trang Web, cá nhân đã thiết lập Tài khoản Người chơi ban đầu trước tiên phải mở Tài khoản Nạp tiền với Công ty (“Tài khoản Nạp tiền”) bằng cách cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“Thông tin Người chơi”) do Công ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và vào mọi thời điểm:
    • Họ tên đầy đủ (phải giống với thông tin đã nộp cho tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng);
    • Địa chỉ nhận thư đầy đủ;
    • Số điện thoại hiện tại và hợp lệ; và
    • Quốc tịch;
   • Người chơi phải cẩn thận và thận trọng trong việc nộp thông tin Người chơi được yêu cầu. Họ tên đầy đủ đã nộp sẽ có hiệu lực vĩnh viễn và không thể thay đổi.
  • Trước khi Rút tiền
   • Trước khi rút tiền và khi Công ty yêu cầu, Người chơi đồng ý cung cấp ngay lập tức cho Công ty một bản sao giấy tờ tùy thân của Người chơi và bất kỳ tài liệu nào để xác thực thông tin ID Người chơi và Tài khoản Nạp tiền của Người chơi.
   • Người chơi ủy quyền cho Công ty sử dụng mọi biện pháp hợp pháp mà mình xem là cần thiết để xác thực thông tin về ID Người chơi và Tài khoản Nạp tiền của Người chơi.
   • Khi Người chơi cung cấp Thông tin ID Người chơi như được định nghĩa trong tài liệu này, Công ty sẽ xác nhận và xác thực tính khả dụng và chấp nhận Tên người dùng và Mật khẩu được Chỉ định (gọi chung là “ID Đăng nhập”), theo đó các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được áp dụng:
    • ID đăng nhập mang tính cá nhân đối với Người chơi và chỉ có Người chơi mới có thể sử dụng. Việc bảo vệ tính kín đáo và bảo mật của ID Đăng nhập là trách nhiệm của Người chơi. Người chơi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch trên trang Web được thực hiện bằng ID Đăng nhập của mình cũng như về mọi việc lạm dụng và/hoặc tiết lộ trái phép ID đăng nhập cho bất kỳ cá nhân nào. Người chơi phải liên tục thay đổi Mật khẩu của ID đăng nhập ít nhất một lần mỗi tháng để giảm thiểu khả năng của việc lạm dụng thực sự hoặc khả nghi, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập.
    • Người chơi phải thông báo ngay cho Công ty bằng văn bản về mọi việc lạm dụng thực sự hay khả nghi, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập. Cho đến khi Công ty nhận được thông báo nói trên, Người chơi phải tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng ID Đăng nhập của Người chơi. Khi nhận được thông báo nói trên, Công ty sẽ đình chỉ ngay Tài khoản Người chơi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về mọi trì hoãn hợp lý trong việc đình chỉ Tài khoản Người chơi đó. Để tránh nghi ngờ, cho đến khi Công ty nhận được thông báo nói trên và Tài khoản Người chơi đã bị đình chỉ, các hoạt động và giao dịch qua Tài khoản Người chơi sẽ tiếp tục được xem là có hiệu lực và chỉ sau khi việc tiếp nhận thông báo nói trên rằng Tài khoản Người chơi sẽ bị đình chỉ và tất cả mọi hoạt động và giao dịch qua Tài khoản Người chơi sẽ được xem là không có giá trị;
    • Nếu công ty có cơ sở để tin rằng có khả năng xảy ra vi phạm bảo mật hoặc lạm dụng trang Web hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng thực sự hay khả nghi nào, vi phạm hoặc xâm hại ID Đăng nhập của Người chơi, Công ty có thể có toàn quyền đình chỉ Tài khoản Người chơi và/hoặc thay đổi Mật khẩu của ID Đăng nhập và thông báo cho Người chơi sau khi xảy ra sự việc. Đây chỉ là biện pháp ngăn ngừa mà Công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khi chọn không thực hiện điều khoản này.
    • Công ty có thể thực hiện kiểm tra bảo mật ngẫu nhiên đối với Tài khoản Người chơi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc tùy từng thời điểm. Người chơi theo đây chấp nhận rằng Công ty sẽ duy trì quyền thực hiện việc kiểm tra đó và yêu cầu thông tin bổ sung và/hoặc tài liệu từ Người chơi.
    • Công ty bảo lưu quyền này theo sự tự định đoạt của Công ty trên cơ sở hợp lý mà không phải giải thích thêm với Người chơi về Tài khoản Người chơi:
     • Đình chỉ Tài khoản Người chơi, nếu công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng việc Tài khoản Người chơi tiếp tục được sử dụng sẽ tạo ra thiệt hại bất ngờ hoặc mọi loại tổn thất cho Người chơi hoặc cho Công ty;
     • Đình chỉ Tài khoản Người chơi trong quá trình điều tra hành vi vi phạm Tài liệu;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu Người chơi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Tài liệu, do Công ty quyết định theo quyền tự định đoạt của mình. Công ty bảo lưu mọi quyền và biện pháp khắc phục chống lại Người chơi theo Tài liệu và theo luật pháp và bảo lưu quyền giữ lại mọi khoản tiền nợ Người chơi để đáp ứng nghĩa vụ của Người chơi dưới đây và/hoặc mọi trách nhiệm phát sinh do việc vi phạm Tài liệu nêu trên của Người chơi;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu Công ty nghi ngờ trên cơ sở hợp lý rằng đã xảy ra giao dịch bất hợp pháp và/hoặc Người chơi có liên quan tới các hoạt động bất hợp pháp, ngay cả khi không liên quan tới Công ty;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu Tài khoản Người chơi không hoạt động trong một (1) năm trở lên, trong trường hợp này, Người chơi đồng ý bị mất mọi khoản tiền và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Công ty;
     • Đóng Tài khoản Người chơi nếu bất kỳ Người chơi, cá nhân hay những Người chơi hay nhóm bao gồm các cá nhân thông đồng hoặc liên kết để thông đồng và/hoặc lừa gạt Công ty;
     • Đóng hoặc đình chỉ Tài khoản Người chơi (theo lựa chọn của Công ty), bất kỳ lúc nào có hoặc không có lý do. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các giao dịch chưa giải quyết sẽ được trả đúng hẹn (miễn là các giao dịch này tuân thủ theo Tài liệu) và mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi sẽ được hoàn lại.
    • Khi Tài khoản Người chơi bị đình chỉ, Công ty bảo lưu quyền này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mất lợi nhuận, tiền tiết kiệm hay hợp đồng để đóng băng mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi; chặn việc sử dụng Tài khoản Người chơi và mọi giao dịch liên quan; hủy bất kỳ và tất cả các cược đang chờ được chấp nhận; sử dụng mọi thông tin sẵn có mà Công ty có và mọi biện pháp điều tra mà Công ty lựa chọn (kể cả việc liên hệ với cá nhân thứ ba, văn phòng Chính phủ và/hoặc việc yêu cầu tài liệu và thông tin từ Người chơi) để điều tra sự việc đã gây ra việc đình chỉ đó; Người chơi theo đây đồng thuận và đồng ý hợp tác đầy đủ đối với tất cả các điều trên. Việc Người chơi thiếu hợp tác sẽ dẫn tới việc Tài khoản Người chơi bị đóng ngay lập tức.
    • Khi Tài khoản Người chơi bị đóng, Công ty bảo lưu quyền giữ lại mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi để đáp ứng nghĩa vụ, trách nhiệm của Người chơi hoặc bất kỳ hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp nào của Người chơi có thể liên quan đến Tài khoản Người chơi; chặn việc sử dụng Tài khoản Người chơi và mọi giao dịch liên quan; hủy bất kỳ và tất cả các khoản cược đang chờ được chấp nhận; sử dụng mọi thông tin mà Công ty có để tiến hành điều tra (kể cả việc liên hệ với cá nhân thứ ba, văn phòng Chính phủ và/hoặc việc yêu cầu tài liệu và thông tin từ Người chơi) liên quan đến truy vấn dẫn đến việc đóng Tài khoản Người chơi mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mất lợi nhuận, tiền tiết kiệm hay hợp đồng, Người chơi theo đây đồng thuận và đồng ý hợp tác đầy đủ đối với tất cả các điều trên.
    • Người chơi có thể đóng Tài khoản Người chơi với Công ty vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty. Khi gửi thông báo nêu trên, Người chơi phải ngay lập tức ngừng sử dụng trang Web và Tài khoản Người chơi. Chỉ sau khi Công ty thông báo với Người chơi rằng Tài khoản Người chơi đã bị đóng, các giao dịch được thực hiện bằng Tài khoản Người chơi sẽ được xem là không có giá trị và Tài khoản Người chơi được xem là đã bị đóng. Người chơi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch cho đến khi Tài khoản Người chơi bị đóng. Khi đóng Tài khoản Người chơi, Công ty sẽ hoàn lại (nếu có thể) mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi.
    • Người chơi phải chịu trách nhiệm chủ động duy trì Tài khoản Người chơi. Tài khoản Người chơi được xem là đang hoạt động nếu Người chơi đăng nhập và sử dụng Dịch vụ của Công ty bằng Tài khoản Người chơi ít nhất một lần trong vòng ba mươi (30) ngày qua kể từ lần đăng nhập cuối cùng, nếu không Tài khoản Người chơi sẽ bị xem là không hoạt động.
   • Mỗi cá nhân chỉ có thể mở hoặc nắm giữ một Tài khoản Người chơi. Mọi Tài khoản Người chơi mở thêm sẽ bị Công ty đóng và (nếu áp dụng) mọi khoản tiền phải trả cho Người chơi sẽ được hoàn trả hoặc tất cả các tài khoản đó có thể được coi là một tài khoản chung và được Công ty gộp lại với nhau, trong bất kỳ trường hợp nào đều theo quyền tự định đoạt của Công ty. Người chơi đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng mọi biện pháp được xem là hợp lý để xác định xem liệu hai hay nhiều Tài khoản Người chơi có thuộc về cùng một Người chơi hay không.
   • Công ty có thể phát hành Tài khoản Người chơi tạm thời vì mục đích tiếp thị hoặc trình diễn. Các tài khoản này sẽ hết hiệu lực sau một khoảng thời gian được xác định trước không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày tạo tài khoản. Sau khoảng thời gian đó, Tài khoản Người chơi tạm thời sẽ bị Công ty đóng hoặc Người chơi phải đáp ứng được tiêu chí và mở một Tài khoản Người chơi thường xuyên.
  • Tuyên bố Chính của Người chơi
   • Thêm vào với mọi tuyên bố hay bảo đảm khác có trong Tài liệu, Người chơi chấp nhận, tuyên bố và bảo đảm không hủy ngang và vô điều kiện đồng thời bị ràng buộc mà không có sự hạn chế hay giới hạn nào (tùy từng trường hợp) rằng Người chơi:
    • Ít nhất là hai mươi mốt (21) tuổi hoặc ở độ tuổi được đồng thuận hoặc độ tuổi trưởng thành trong hầu hết các vùng tài phán thường trú hoặc vị trí hiện tại của Người chơi, bất kỳ độ tuổi nào cao hơn; Có đủ năng lực tinh thần để chịu trách nhiệm về các hành động riêng của Người chơi và chịu sự ràng buộc theo Tài liệu mà không có sự ép buộc hay cưỡng ép;
    • Hiểu rõ rằng hoạt động cá cược qua Internet hay các thiết bị truyền thông từ xa khác hay hoạt động cá cược nói chung, có thể bị coi là bất hợp pháp ở vùng tài phán nơi Người chơi cư trú. Người chơi hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ theo luật pháp hiện hành tại địa phương hay quốc gia của mình trước khi mở Tài khoản Người chơi, sử dụng Dịch vụ Công ty hay truy cập vào trang Web;
    • Sẽ không truy cập vào trang Web bất kỳ lúc nào:
     • Trong phạm vi lãnh thổ Philippines hoặc bất kỳ vùng tài phán nào cấm cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến;
     • Nếu Người chơi là công dân Philippines hoặc công dân của một quốc gia hoặc nước có quy định cấm công dân của mình tham gia hoạt động cá cược từ xa hay trò chơi trực tuyến (bất kể địa điểm chơi hiện tại của họ); và
     • Nếu Người chơi là công dân hoặc người cư trú hay cư ngụ trong phạm vi của mọi Vùng tài phán bị Cấm, vùng phụ thuộc và lãnh thổ của Vùng tài phán bị cấm.
    • Sử dụng hay chấp nhận Dịch vụ Công ty từ vùng tài phán và/hoặc quốc gia và/hoặc hoạt động hợp pháp và được cấp phép cung cấp các Dịch vụ Công ty đã nêu từ một địa điểm được pháp luật cho phép thực hiện như vậy, và Công ty đã nỗ lực không cố thực hiện hoạt động kinh doanh từ hay trong Vùng tài phán bị Cấm hoặc với Người chơi ở hoặc từ Vùng tài phán bị Cấm (nếu Người chơi đến từ hoặc ở trong Vùng tài phán bị Cấm).
    • Đã không cố tình man trá để Công ty cung cấp Dịch vụ Công ty và Người chơi tìm kiếm và yêu cầu Dịch vụ Công ty từ Công ty theo đúng với Tài liệu này.
    • Không biết về mọi hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo của Công ty trong khu vực cấm hoạt động cá cược từ xa hoặc trò chơi trực tuyến.
    • Sẽ sử dụng trang Web và hoàn toàn chịu rủi ro, hiểu rõ rằng có thể bị mất tiền nếu sử dụng Dịch vụ Công ty mà qua đó chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về mọi mất mát như vậy (được xem là đã biết trước).
    • Sẽ không tuyên bố mình là đại lý hay liên kết của Công ty và không tiếp thị, quảng cáo, công bố hay quảng bá Công ty hay Dịch vụ Công ty khi chưa có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Công ty.
    • Sẽ không (hay thậm chí cố) tấn công, xâm nhập, thực hiện mọi hoạt động gây hại, thực hiện các thay đổi trái phép hay tạo ra bất kỳ loại mã độc hại nào trên trang Web. Như vậy, Người chơi sẽ không, bao gồm nhưng không giới hạn đối với (a) kỹ nghệ đảo ngược hay phân tách (toàn bộ hay một phần) mọi phần mềm có trên trang Web; hoặc (b) tạo bản sao, thay đổi, tái tạo, truyền, sửa đổi, sử dụng hay phân phối tất cả hay bất kỳ phần nào của trang Web hay mọi tài liệu hay thông tin có trên trang Web hoặc (c) sử dụng trái phép hay tiết lộ thông tin trên trang Web và/hoặc Tài khoản Người chơi cho bất kỳ cá nhân nào; hoặc (d) làm trái với bất kỳ điều khoản nào trong Tài liệu; hoặc (e) dối gạt, lừa đảo, bịp bợm, đánh lạc hướng hay lừa gạt Công ty dưới mọi hình thức qua việc sử dụng hay lạm dụng Dịch vụ Công ty hoặc trang Web. NẾU CÔNG TY NGHI NGỜ RẰNG NGƯỜI CHƠI ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH NÀY, CÔNG TY SẼ, NGOÀI CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC, CÓ QUYỀN ĐÌNH CHỈ TÀI KHOẢN NGƯỜI CHƠI ĐỂ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA. NẾU CHỨNG MINH ĐƯỢC VIỆC NGƯỜI CHƠI KHÔNG TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH NÀY, CÔNG TY SẼ, THEO QUYỀN TỰĐỊNH ĐOẠT CỦA MÌNH, CÓ THỂ RA LỆNH ĐÓNG TÀI KHOẢN NGƯỜI CHƠI VÀ TỊCH THU SỐ TIỀN TRONG TÀI KHOẢN NGƯỜI CHƠI ĐÓ.
    • Sẽ không cho phép và ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với người dưới hai mươi mốt (21) tuổi và/hoặc công dân Philippines) sử dụng Dịch vụ Công ty, sử dụng Tài khoản Người chơi hoặc nhận bất kỳ khoản chiến thắng nào thay mặt cho họ.
    • Sẽ báo cáo ngay lập tức bất kỳ và mọi khoản tiền thắng cược cho nhà chức trách có liên quan nếu Người chơi cư ngụ trong vùng tài phán nơi các khoản tiền thắng cược đó bị đánh thuế hoặc được luật pháp yêu cầu phải khai báo và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc Người chơi không thực hiện.
    • Sẽ bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ cho Công ty và cổ đông, ban giám đốc, cán bộ, nhân viên, cố vấn, tư vấn viên, đại lý, công ty liên kết, nhà cung cấp, đại diện khác (“Bên Mở rộng”) tránh khỏi và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và lệ phí kể cả phí pháp lý (bất kể định nghĩa của pháp luật) phát sinh do việc vi phạm Tài liệu của Người chơi hay mọi trách nhiệm khác phát sinh do Tài liệu hay việc sử dụng Dịch vụ Công ty của Người chơi.
    • Thừa nhận và hiểu rằng kỹ năng và/hoặc tài năng của Người chơi KHÔNG THỂ tác động đến kết quả của hoạt động cá cược được thực hiện theo đây, và rằng kỹ năng và/hoặc tài năng của Người chơi không thể thay đổi kết quả của trò chơi theo bất kỳ cách thức nào hay sẽ đảm bảo chiến thắng về phía Người chơi.
    • Thừa nhận và hiểu rằng cá cược chỉ là một hình thức giải trí, vui chơi và tiêu khiển. Cá cược KHÔNG phải là một hoạt động kiếm tiền CŨNG KHÔNG phải là một hình thức mưu sinh hay kinh doanh có thể giải quyết vấn đề tài chính.
   • Người chơi đồng ý rằng tất cả các bảo đảm và tuyên bố đưa ra trong đây là đúng và chính xác và rằng mình sẽ tuân thủ và duy trì tuân thủ với tất cả và mọi bảo đảm và tuyên bố đưa ra trong tài liệu trong khi là Người chơi và cóTài khoản Người chơi.
  • Điều khoản Giao dịch
   • Công ty được cấp phép để chấp nhận khoản cược thông qua thiết bị truyền thông từ xa trên phạm vi toàn cầu theo Giấy phép Trò chơi Nước ngoài của Công ty do PAGCOR cấp.
   • Theo quy tắc chung và tùy vào bộ quy tắc cụ thể hơn được cung cấp trong trang Web này, nếu có, khoản cược chỉ được xem là đã được đặt (“Khoản Cược đã Đặt”) khi Người chơi đặt cược này qua trang Web. Khoản cược được xem là được chấp nhận và ghi lại (“Khoản Cược được Chấp nhận”) chỉ khi khoản cược đã được chấp nhận và ghi lại tuân theo Tài liệu qua máy chủ trò chơi của Công ty. Khoản Cược được xem là đã hoàn tất (“Khoản Cược đã Hoàn tất”) khi được chấp nhận, ghi lại và Người chơi đã được thông báo (qua thư xác nhận điện tử do Công ty gửi tới Người chơi qua Trang web) về sự chấp nhận đã đề cập. Tuy nhiên xin lưu ý rằng TẤT CẢ KHOẢN CƯỢC SẼ BỊ XEM LÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ Ở NƠI BỊ PHÁP LUẬT CẤM.
   • Tài khoản Người chơi phải có số dư tiền khả dụng ít nhất bằng giá trị số tiền tối thiểu để cược trong một Sự kiện hoặc Thị trường để Người chơi có thể đặt cược.
   • Người chơi không được phép hủy hay thay đổi Khoản Cược được Chấp nhận. Công ty không có nghĩa vụ phải hủy Khoản Cược được Chấp nhận.
   • Khoản cược sẽ được chấp nhận cho tới thời hạn đã công bố cho đến khi các khoản cược được chấp nhận đối với mọi Sự kiện hay Thị trường quy định.
   • Công ty bảo lưu quyền đình chỉ vĩnh viễn hoặc tạm thời hoặc cấm cược thêm vào một Sự kiện hay Thị trường vào mọi thời điểm mà không cần thông báo trước cho Người chơi theo quyền tự định đoạt của Công ty. Ở nơi một Sự kiện hay Thị trường bị đình chỉ hoặc quyền truy cập vào đó bị cấm, mọi nỗ lực đặt cược của Người chơi sẽ bị từ chối.
   • Khoản cược cũng sẽ được xem là không có giá trị (“Khoản Cược không có giá trị”) nếu:
    • Khoản cược không được truyền tải đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trường hợp việc truyền tải khoản cược bị lỗi hoặc gián đoạn do lỗi kỹ thuật hoặc truyền thông;
    • Được Công ty vô tình chấp nhận mâu thuẫn với Tài liệu;
    • Công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Người chơi hay bất kỳ cá nhân hoặc nhóm bao gồm các cá nhân thông đồng hoặc liên kết để thông đồng chống lại hoặc lừa gạt Công ty;
    • Trường hợp và/hoặc giả thiết được Công ty xem là để thay đổi một Sự kiện đặc biệt;
    • Một Thị trường hoặc Sự kiện không bị đình chỉ đúng lúc theo quyền tự định đoạt của Công ty;
    • Bất kỳ lỗi in, lỗi kỹ thuật, lỗi do con người hay lỗi rõ ràng trong việc tiết lộ, đăng tải hoặc sử dụng Thông tin Cược.
   • Công ty bảo lưu quyền từ chối bất kỳ khoản cược hay phần nào liên quan đến khoản cược theo quyền tự định đoạt của mình mà không cần giải thích hay thông báo trước cho Người chơi.
   • Toàn bộ Thông tin Cược phụ thuộc vào sự thay đổi nhưng sẽ trở nên cố định tại thời điểm Khoản Cược đã Đặt trở thành Khoản Cược được Chấp nhận, ngoại trừ việc đặt cược vào quỹ tiền vốn sẽ trở thành cố định tại thời điểm quỹ tiền cược tương ứng đã đóng. Công ty bảo lưu quyền thay đổi Thông tin Cược vào mọi thời điểm theo quyền tự định đoạt của mình mà không cần giải thích hay thông báo trước cho Người chơi. Bất kỳ khi nào xảy ra lỗi, sai sót hoặc sơ suất khiến Thông tin Cược sai đã được hiển thị, Công ty bảo lưu quyền hủy, từ chối hoặc chấp nhận bất kỳ khoản cược bị ảnh hưởng nào và/hoặc sửa bất kỳ lỗi, sai sót hay sơ suất nào theo quyền tự định đoạt của mình mà không cần thông báo trước cho Người chơi. Công ty sẽ đặt thông báo dễ thấy lên trang Web trong các trường hợp như vậy.
   • Số tiền cược tối đa và tối thiểu mà Người chơi có thể đặt vào bất kỳ Thị trường hay Sự kiện nào sẽ khác nhau tùy theo Sự kiện hoặc Thị trường cụ thể và phụ thuộc vào sự thay đổi mà không có thông báo trước theo quyền tự định đoạt của Công ty. Người chơi phải tuân thủ số tiền và giới hạn cược tối thiểu và tối đa đã đăng tải.
   • Khoản tiền thắng sẽ được ghi có và khoản tiền thua sẽ bị khấu trừ khỏi Tài khoản Người chơi của Người chơi, sau khi xác nhận kết quả cuối cùng của Sự kiện từ nguồn có liên quan, phù hợp, chính thức theo quyền tự định đoạt của Công ty.
   • Người chơi phải kiểm tra số dư tiền trong Tài khoản Người chơi tương ứng mỗi lần đăng nhập. Trong trường hợp số tiền nhất định được cộng hoặc trừ sai từ Tài khoản Người chơi, Người chơi phải có trách nhiệm nhanh chóng thông báo ngay cho Công ty về lỗi đó. Mọi khoản tiền được ghi có vào Tài khoản Người chơi do nhầm lẫn sẽ được xem là không có giá trị và phải được hoàn trả cho Công ty. Người chơi không được tùy ý sử dụng khoản tiền được cộng sai vào Tài khoản Người chơi và Công ty bảo lưu quyền hủy mọi giao dịch (kể cả khoản cược) liên quan đến khoản tiền đó. Người chơi đồng ý bồi thường cho Công ty đối với việc hoàn trả mọi khoản tiền cộng sai mà Người chơi đã tùy ý sử dụng.
   • Công ty có toàn quyền thực hiện các điều sau đối với bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho Người chơi mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan:
    • Đóng băng số tiền trong trường hợp Tài khoản Người chơi bị đình chỉ; nghi ngờ xảy ra giao dịch bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm quy định trong tài liệu này; trong khi chờ kết quả của cuộc điều tra từ bất kỳ cơ quan Chính phủ hoặc tổ chức tài chính nào; và/hoặc,
    • Giữ chúng lại trong trường hợp Tài khoản Người chơi bị đóng do giao dịch bất hợp pháp hoặc hành vi vi phạm quy định trong Tài liệu; và/hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan Chính phủ hoặc tổ chức tài chính nào.
    • Bất kỳ và tất cả các khoản thanh toán được chi trả cho Người chơi bao gồm mọi khoản thuế, kể cả thuế VAT hoặc mọi khoản thuế doanh thu bán hàng địa phương phải chịu theo tỷ lệ thịnh hành vào ngày diễn ra giao dịch tương ứng. Mọi khoản tiền phải trả cho Công ty phải được chi trả thêm vào với mọi khoản khấu trừ, khoản giữ lại, khoản bù trừ hoặc khoản đòi bồi thường ngược lại, kể cả mọi khoản khấu trừ hay giữ lại vốn có thể được pháp luật yêu cầu liên quan đến tiền thuế. Người chơi phải chịu trách nhiệm, nếu có, về bất kỳ và tất cả các khoản thuế được áp dụng đối với bất kỳ giao dịch nào.
   • Tất cả các giao dịch và trao đổi giữa Người chơi và Công ty sẽ được Công ty ghi lại (“Băng ghi âm”) liên quan tới lợi ích của Người chơi và của Công ty. Băng ghi âm sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian một (1) tháng kể từ ngày tương ứng diễn ra giao dịch hoặc trao đổi; sau thời gian nêu trên, Băng ghi âm sẽ bị hủy bỏ. Người chơi phải thông báo mọi tranh chấp liên quan đến bất kỳ giao dịch nào với Công ty trong vòng một (1) tháng kể từ ngày diễn ra giao dịch. Khi xảy ra tranh chấp mà ban quản trị của Công ty không thể giải quyết được trên cơ sở thiện chí, Băng ghi âm sẽ được sử dụng làm bằng chứng trong tranh chấp như vậy. Người chơi và Công ty đồng ý rằng Băng ghi âm là trung thực và chính xác và sẽ là căn cứ cuối cùng để giải quyết tranh chấp đó như là nguồn cầu viện cuối cùng. Ban quản trị của Công ty sẽ đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến tranh chấp đó và thông báo cho Người chơi vốn đồng ý chịu sự ràng buộc theo quyết định của Công ty.
  • Giới hạn Trách nhiệm
   • Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với Người chơi hoặc bất kỳ cá nhân nào khác về mọi loại tổn thất hay thiệt hại theo hợp đồng, vi phạm dân sự, sơ suất hay vi phạm khác (hoặc mọi quan niệm luật pháp) ngay cả trong mỗi trường hợp nếu Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hay thiệt hại như vậy, cho dù mang tính trực tiếp hay gián tiếp, mà không giới hạn, được xem là hoặc được quy kết là do hoặc có nguyên nhân từ trang Web; Dịch vụ Công ty; giao dịch; và/hoặc mối quan hệ của Người chơi với Công ty:
    • Tổn thất hay thiệt hại mang tính gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả;
    • Mất lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng hoặc khoản tiết kiệm dự kiến; hoặc
    • Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do:
     • Tổn thất, thiệt hại hoặc sai hỏng mọi dữ liệu;
     • Trì hoãn và/hoặc gián đoạn và/hoặc lỗi do hoặc bởi hậu quả của mọi dịch vụ truyền thông và/hoặc thiết bị; thiết bị phần cứng, hành động của cá nhân thứ ba (kể cả việc đột nhập và DDOS); và/hoặc
     • Hủy và/hoặc thay đổi mọi giao dịch theo Tài liệu;
     • Đình chỉ hoặc đóng Tài khoản Người chơi chiếu theo Tài liệu;
     • Đóng băng hoặc giữ lại tiền của Người chơi chiếu theo Tài liệu;
     • Thực hiện hành động và/hoặc yêu cầu từ bất kỳ cơ quan hay văn phòng Chính phủ nào và/hoặc mọi tổ chức tài chính;
     • Bất kỳ lỗi in, lỗi kỹ thuật, lỗi do con người hay lỗi rõ ràng trong việc tiết lộ, đăng tải hoặc sử dụng Thông tin Cược hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên trang Web,
     • Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty (Bất khả kháng).
   • Người chơi, không giới hạn bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác của Công ty theo các Điều khoản và Điều kiện này, Tài liệu và/hoặc theo các luật hiện hành, bảo đảm và đồng ý bảo vệ Công ty và các Bên mở rộng của Công ty chống lại mọi kiện tụng, khiếu nại hay các hành động khác và bồi thường cho Công ty và các Bên mở rộng của Công ty khi có yêu cầu bằng văn bản đồng thời giữ cho họ tránh khỏi các thiệt hại, tổn thất và chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý, mà Công ty hay bất kỳ Bên mở rộng nào của Công ty phải trả cho cá nhân thứ ba, phát sinh do bất kỳ khiếu nại nào của cá nhân thứ ba liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động gian lận, rửa tiền hoặc bất hợp pháp; hành vi vi phạm Tài liệu; vốn được xem hay bị quy kết là do hoặc có nguyên nhân từ việc sử dụng trang Web, Dịch vụ Công ty; và/hoặc mối quan hệ của Người chơi với Công ty.
   • Với việc không giới hạn khả năng tìm kiếm các biện pháp khắc phục thay thế, Công ty có thể hạn chế mọi khả năng sử dụng trang Web và/hoặc Dịch vụ Công ty của Người chơi; đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản Người chơi; hủy bất kỳ khoản cược nào; và/hoặc giữ lại tiền theo quyền tự định đoạt của mình nếu Công ty có cơ sở để tin hay nghi ngờ rằng giao dịch của Người chơi với Công ty cấu thành hoạt động bất hợp pháp. Người chơi xác nhận rằng nếu việc sử dụng trang Web của họ vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương hay quốc gia nào liên quan đến hoạt động gian lận hay rửa tiền, mọi khoản tiền mà Người chơi thanh toán cho Công ty hoặc Công ty thanh toán cho Người chơi có thể bị mất và/hoặc bị Công ty giữ lại. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người chơi về mọi hành động như vậy, đồng thời cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ Người chơi nào khi được yêu cầu cung cấp thông tin hay tài liệu liên quan tới Người chơi cho bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào trong các trường hợp như vậy.
  • Sử dụng trang Web và Phát trực tuyến Video
   • Việc sử dụng chung trang Web được điều chỉnh theo Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư thêm vào với các Điều khoản và Điều kiện này.
   • Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ trang Web hoặc các thành phần của trang Web bất kỳ lúc nào và sẽ không chịu trách nhiệm với Người chơi dưới mọi hình thức do kết quả của bất kỳ hành động nào như vậy.
   • Dịch vụ phát trực tuyến video các Sự kiện qua Internet của Công ty là độc quyền, do các chủ sở hữu tài sản trí tuệ hợp pháp (bảo lưu mọi quyền) sở hữu và giữ bản quyền và được cấp phép cho Công ty. Người chơi chỉ được quyền truy cập dịch vụ phát trực tuyến video các Sự kiện qua Internet theo mọi quy tắc, điều khoản và điều kiện cụ thể vốn có thể được áp dụng đối với dịch vụ đặc biệt như được công bố riêng bởi Công ty tùy từng thời điểm và Người chơi theo đây chấp nhận tuân thủ đầy đủ với dịch vụ đó. Trong mọi trường hợp, Người chơi không được sao chép, tái phân phối hay sử dụng trái phép nguồn cấp video, điều này sẽ được xem là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và khiến Công ty đóng Tài khoản Người chơi ngay lập tức.
  • Khuyến mại & Ưu đãi Đặc biệt
   • Tùy từng thời điểm, Công ty có thể đưa ra khuyến mại, ưu đãi đặc biệt hay khuyến khích khác cho Người chơi. Các chương trình này không có giá trị tiền mặt thay thế và phải chịu chi phối bởi các điều khoản được xác định trong khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt hay khuyến khích đó mà Người chơi phải làm theo và tuân thủ. Công ty bảo lưu quyền rút lại hay thay đổi khuyến mại, ưu đãi đặc biệt hay khuyến khích vào mọi thời điểm theo quyền tự định đoạt của Công ty mà không phải thông báo trước cho Người chơi.
  • Quy tắc Chung và Quy tắc Sự kiện Cụ thể
   • Người chơi theo đây xác nhận rằng đã đọc và chấp nhận đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc và chi phối theo các Điều khoản và Điều kiện này, Tài liệu và Quy tắc và Quy định Cược được áp dụng đối với Dịch vụ Công ty, mọi giao dịch, khoản cược, Sự kiện và Thông tin Cược. Thêm vào với các Điều khoản và Điều kiện này cùng với Tài liệu, đặc biệt là Quy tắc và Quy định Cược xác định các quy tắc cược được áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ Công ty, giao dịch, khoản cược, Sự kiện và Thông tin Cược mà qua đó các Quy tắc và Quy định về Sự kiện Cụ thể và Cược xác định các quy tắc cược dành riêng cho Sự kiện cụ thể hoặc loại cược.
   • Nếu có sự mâu thuẫn, khác biệt hay trái ngược giữa các Điều khoản và Điều kiện với các Quy tắc và Quy định Cược, Quy tắc và Quy định Cược sẽ giữ quyền chi phối. Nếu Quy tắc và Quy định Cược không áp dụng được đối với một vấn đề đặc biệt, (các) quy định có liên quan của Cơ quan Chủ quản của Sự kiện sẽ được áp dụng qua sự tương tự hoặc giải thích (nếu có thể).
  • Thông tin chung
   • Bwing không và sẽ không được xem là lời đề nghị, xúi giục hay lời mời của Công ty đối với việc sử dụng hay đăng ký các dịch vụ cá cược tại mọi vùng tài phán nơi các hoạt động như vậy bị pháp luật nghiêm cấm.
   • Tất cả các tuyên bố hay sắp đặt khác, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, mang tính rõ ràng hay ngụ ý (kể cả mọi sự sử dụng hay thói quen và mọi điều khoản phát sinh thông qua mọi phương thức giao dịch thông thường), giữa Người chơi và Công ty liên quan đến chủ đề trong tài liệu này sẽ được xem là đã được thay thế, hủy bỏ, không có giá trị và vô hiệu.
   • Trong Tài liệu này, sẽ không có điều khoản nào được diễn giải hay được hiểu là tạo ra hay thiết lập nên bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa Công ty và Người chơi.
   • Việc Công ty không thể hay trì hoãn thực thi bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào theo Tài liệu sẽ không được hiểu hay đóng vai trò là sự từ bỏ quyền hay biện pháp khắc phục đó đồng thời mọi thực hành mang tính đơn lẻ hay từng phần của bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào cũng không làm cản trở thực hành khác về quyền hay biện pháp khắc phục đó.
   • Mỗi quy định có trong Tài liệu sẽ được hiểu là độc lập với từng quy định khác, như vậy nếu có bất kỳ quy định nào trong Tài liệu được bất kỳ tòa án hay cơ quan có thẩm quyền nào quyết định là bất hợp pháp, không có giá trị và/hoặc không thể thực thi thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ quy định nào khác trong Tài liệu, tất cả các quy định khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
   • Người chơi xác nhận và bảo đảm rằng mình đã tìm kiếm và nhận được tư vấn pháp lý độc lập và chuyên nghiệp về các quyền, nghĩa vụ, điều khoản, điều kiện và hệ quả theo Tài liệu. Người chơi cũng xác nhận rằng mình đã được giải thích và đã hiểu đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện.
   • Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Philippines. Bất kỳ và tất cả mọi trường hợp hoặc tranh chấp liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện và Tài liệu này sẽ được đệ trình duy nhất lên các tòa án phù hợp tại Thành phố Makati, Philippines mà không đệ trình lên các tòa án khác.
   • Thông báo gửi tới Người chơi hoặc Công ty liên quan đến Tài liệu phải ở dạng văn bản và phải được giao tận tay hoặc gửi qua thư bảo đảm trả trước, thư hàng không trả trước, thư điện tử hoặc truyền fax tới địa chỉ hoặc số fax được nêu bên dưới:
    • Tới Người chơi: Nếu có bất kỳ thông báo nào được gửi đến thông tin được cung cấp trong ID Người chơi bằng bất kỳ phương thức nào có trong ID Người chơi nhưng thất bại ba (3) lần liên tiếp cách nhau một (1) giờ, thông báo đó sẽ được xem là đã được thực hiện sau lần thứ ba.